Bohužel firma Sanofi Pasteur oznámila okamžité ukončení dalších dodávek penta vakcíny (Pediacel) do ČR. Tato vakcína, která je určena k prevenci 5 onemocnění: záškrt, tetanus, černý kašel, dětská přenosná obrna a hemofilová onemocnění( Haemophilus influenzae typ b). K dlouhodobému výpadku dodávek došlo již vloni, kdy od 1.8. 2015 nebyla na český trh tato vakcína dodávána. Letošní poslední dodávka cca 5 000 kusů byla rozprodána prakticky během 2 měsíců.
 
V Evropě byla tato vakcína dostupná prakticky jenom u nás a ve Velké Británii. Výrobce neplánuje dodávky obnovit ani v budoucnu a proto zdá se, že tato vakcína v ČR končí. Pediatři dostanou v brzké době dopis od výrobce s podrobnými informacemi. Informace je pro ně zásadní, protože si musí naplánovat děti tak, aby jim vakcína vystačila na celé základní schéma pro dítě. Tato vakcína sice není součástí českého očkovacího kalendáře, ale jsou rodiče, kteří odmítají hexavakcínu a požadují použít u svých dětí pentavakcínu.

Zařazeno - Štítky: , , , , , , 1 komentářů Vystavil Roman Chlíbek v 08:44  

Co je lepší? Prodělat spalničky nebo se očkovat?
Spalničky (measles) nejsou jen problémem neočkovaného, ale neočkovaný může nakazit dalších 12-18 osob v okolí. Podobně 1 člověk s černým kašlem nakazí dalších 12-17 osob, člověk s příušnicemi nakazí dalších 4-7 osob a se záškrtem 6-7 osob.
Měli bychom myslet nejenom na sebe, ale i na lidi ve svém blízkém okolí (pokud nám na nich záleží). TO JE MYŠLENKA OČKOVÁNÍ!

Zařazeno - 1 komentářů Vystavil Roman Chlíbek v 22:36  

Vyvolávající faktor vzniku autismu a poruch autistického spektra není stále znám, ani patogeneze onemocnění. Předpokládá se multifaktoriální příčina, určitou roli sehrává také genetická predispozice. O to více se lékařský výzkum zaměřuje na hodnocení vztahu očkování a vzniku autismu. Nárůst autismu je pozorován v řadě zemí světa i přes to, že původně obviňované látky ve vakcínách, jako je thiomersal-rtuť, se v těchto zemích, včetně České republiky, již dlouhou dobu nepoužívají. Je pravda, že např. v USA, dochází k nárůstu počtu dětí s poruchami autistického spektra. Proto  se tímto problémem v USA vážně a dlouhodobě zabývají.
 
V letech 2001-2012 sledovali očkované děti, kterým byla aplikována žádná, nebo jedna a nebo dvě dávky MMR vakcíny v období od jejich narození do 5 let jejich věku, včetně sledování výskytu autismu u jejich starších sourozenců. Do sledování bylo zařazeno dosud historicky nejvíce dětí, jednalo se celkem o 95 727 dětí a sledování probíhalo napříč celou zemí. Jednalo se o nezávislou retrospektivní kohortovou studii financovanou americkým Státním institutem duševního zdraví a Státním zdravotním ústavem. Výsledky byly publikovány v dubnu 2015 v čísle 15 časopisu americké lékařské společnosti, v jednom ze světově nejuznávanějších lékařských časopisů, JAMA (Anjali A. et al. Autism Occurence by MMR Vaccine Status Among US Children With Older Siblings With and Without Autism. JAMA 2015;313(15):1534-1540).
 
Ve studii bylo identifikováno celkem 994 (1,04 %) případů autismu u všech sledovaných dětí a 1929 dětí (2,01 %) ze všech sledovaných mělo doma staršího sourozence s autismem, přičemž 134 z nich mělo diagnostikován autismus také. Vzhledem k obavám rodičů při výskytu autismu v rodině (starší autistický sourozenec) při očkování dalšího dítěte, byla zvláštní pozornost věnována právě těmto dětem. Mezi sledovanými dětmi byly děti očkované jednou nebo dvěma dávkami MMR vakcíny, ale také děti, které proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím nebyly očkované. Proočkovanost sledovaných dětí MMR vakcínou byla ve věku 2 let 84%. Proočkovanost dětí s autistickým starším sourozencem byla 73%. Ve studii bylo analyzováno riziko vzniku autismu u všech sledovaných dětí ve věku 2 let a znovu ve věku 5 let. Zároveň bylo hodnoceno riziko vzniku autismu u neočkovaných dětí, u dětí s jednou a u dětí se dvěma dávkami vakcíny.
 
Studie ve svých výsledcích neprokázala souvislost MMR vakcinace a vyššího rizika vzniku poruch autistického spektra u dětí, neprokázala vyšší riziko ani u očkovaných dětí s rodinou zátěží (autismus u staršího sourozence), tedy u dětí kde lze předpokládat jistou genetickou zátěž.

Zařazeno - Štítky: , , , 0 komentářů Vystavil Roman Chlíbek v 21:50  

Česká republika se potýká s nedostatkem BCG vakcíny určené k selektivnímu očkování rizikových skupin proti tuberkulóze. V loňském roce výrobce a držitel registrace této vakcíny SSI Kodaň Dánsko zrušil registraci vakcíny a tím došlo k jejímu absolutnímu výpadku. Vakcína je nyní prakticky nedostupná. Snaha Ministerstva zdravotnictví „přinutit“ dánského výrobce k obnovení dodávek do ČR, vedla k příslibu možnosti dodávek až v prvním čtvrtletí roku 2016.
 
Po opakovaných jednáních pracovní skupiny složené ze zástupců MZ, distributorů, zdravotních pojišťoven a odborné vakcinologické a pneumoftizeologické společnosti, se podařilo nalézt možnost dovozu alternativní vakcíny z Polska. Podle současných informací polského výrobce, s ohledem na jeho kapacitní možnosti, se zdá být reálný dovoz prvních cca 5 000 dávek vakcíny v červnu 2015. Zároveň pokračují snahy termín ještě posunout a dodávku uspíšit. Je plánováno následně dodávat podobné množství vakcín každé následné čtvrtletí.

Polská BCG 10 vakcína je živá, oslabená vakcína, v podobě lyofilizovaného prášku, určená k intradermální aplikaci do kůže levého deltového svalu. Jedna ampule obsahuje celkem 10 dávek. Jedna dávka o objemu 0,1 ml obsahuje 50 mcg živých baktérií BCG (150 – 600 tisíc), brazilského kmene Moreau. Vakcína je indikována k aktivní imunizaci dětí do 15 let věku proti tuberkulóze. Výrobcem je BIOMED-LUBLIN, Polsko. V Polsku je tato vakcína používána již 50 let.

Výdej, distribuce a použití této vakcíny, jako neregistrovaného léčivého přípravku, bude povoleno po projednání se SÚKL a odbornými společnostmi, na základě rozhodnutí hlavního hygienika ČR. Rozhodnutí bude zveřejněno v týdnu od 13.4. 2015, spolu s SPC a příbalovou informací pro uživatele na webu MZ.
Bohužel, nedostatek BCG vakcíny v ČR není ojedinělý. Podobnou situaci hlásí řada evropských států. Jedná se o velmi závažný problém, který bude v měsíci dubnu 2015 řešen Evropskou komisí v rámci členských států EU v gesci Výboru pro zdravotní bezpečnost.

Zařazeno - Štítky: , , 0 komentářů Vystavil Roman Chlíbek v 14:46  

Dne 3. března 2015 oznámila společnost Pfizer, že Evropská komise schválila rozšíření indikace pro použití konjugované pneumokokové vakcíny Prevenar 13 o prevenci pneumonií u dospělých ve věku 18 let a více vyvolaných 13 pneumokokovými sérotypy obsaženými ve vakcíně. Zároveň byl aktualizován Souhrn údajů o přípravku (SPC) tak, aby zahrnoval recentní údaje o účinnosti vakcíny, nabyté v nejnovější studii, která zahrnovala přibližně 85 000 subjektů nad 65 let věku a která prokázala statisticky významné snížení prvních epizod vakcínou preventabilních pneumokokových komunitních pneumonií, včetně neinvazivních komunitních pneumonií, a invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých starších 65 let.
Nová indikace vakcíny Prevenar 13 v Evropské unii nyní umožní snížit riziko pneumokokových pneumonií vyvolaných 13 sérotypy Streptococcus pneumoniae nejen u starších dospělých, ale u všech dospělých bez ohledu na věk, kteří díky svému zdravotnímu stavu mohou být v riziku tohoto vážného a potenciálně smrtelného onemocnění. Pneumokok je nejčastější bakteriální příčinou komunitní pneumonie a pneumokoková pneumonie je jednou z hlavních příčin úmrtí a hospitalizací po celém světě. Pneumokokové pneumonie mohou být klasifikovány jako neinvazivní, kdy bakterie působí infekci v plicích, ale nenachází se v krvi, nebo jako daleko závažnější invazivní, kdy je bakterii možno izolovat z krve, či jiného běžně sterilního materiálu v těle. Na každý jeden případ invazivního onemocnění u dospělých se odhaduje výskyt nejméně tří neinvazivních pneumokokových pneumonií.
Prevenar 13 byl poprvé představen v Evropě v roce 2009 pro použití u kojenců a malých dětí a nyní je pro takovou indikaci schválen ve více než 120 zemích na světě. Pro použití u dospělých ve věku nad 50 let je schválen ve více než 90 zemích světa. Ve Spojených státech amerických, Evropské unii a v dalších zemích je také schválen pro užití u starších dětí a dospívajících ve věku od 6 do 17 let.

Zařazeno - Štítky: , , , 0 komentářů Vystavil Roman Chlíbek v 12:52  

V roce 2015 lze očekávat úpravu očkovacího kalendáře a s tím spojenou novelizaci vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Největší změnou v národní očkování bude:
 

1.    Posunutí aplikace druhé dávky vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR vakcíny) do pozdějšího věku
Na základě výsledků národních serologických přehledů a současné epidemiologické situace se očekává posunutí aplikace druhé dávky MMR vakcíny do 7 let věku, přesněji od dokončeného sedmého roku věku dítěte do dokončeného osmého roku věku dítěte.
 
2.    Upřesnění nejpozdějšího termínu aplikace první dávky MMR vakcíny
V základním očkování MMR vakcínou se očekává upřesnění nejpozdějšího termínu aplikace prví dávky do období nejpozději do osmnáctého měsíce věku dítěte.

3.    Zavedení pravidelného očkování proti chřipce, meningokokovým, pneumokokovým a hemofilovým onemocněním u vybraných rizikových skupin dětí a dospělých
Očekává se zavedení očkování proti vybraných onemocněním u vysoce rizikových osob, které doposud neměly možnost úhrady těchto očkování přes to, že očkování je nejenom pro ně doporučováno, ale také je pro ně vitálně důležité. Jedná se zejména o pacienty s hyposplenismem či asplenií, pacienty s transplantací kmenových hemopoetických buněk, pacienty se závažným imunodeficitem, poruchou komplementu nebo osoby, které prodělaly invazivní meningokokové či pneumokokové onemocnění.

4.    Zrušení zdravotních indikací dětí pro pneumokokovou vakcinaci
Vzhledem k hrazenému očkování proti pneumokokovým onemocněním všech nově narozených dětí nejsou tyto zdravotní indikace již nutné.

5.    Rozšíření očkování proti virové hepatitidě B (VHB) u rodinných příslušníků pacientů s chronickým onemocněním VHB
Osoby v úzkém a pravidelném kontaktu (rodinní příslušníci, sexuální partneři) s pacientem nemocným chronickou hepatitidou typu B jsou ve vysokém riziku nákazy, proto očekávané zavedení preventivního hrazeného očkování by mělo být důležitým přínosem v prevenci přenosu tohoto onemocnění.
 
6.     Rozšíření očkování proti VHB u studentů oboru zdravotnický záchranář
Očekává se zavedení možnosti hrazeného očkování proti VHB také pro studenty škol s odborným zaměřením zdravotnický záchranář. Tato skupina studentů je z profesního hlediska v riziku možné nákazy.
 
Praktickou realizaci těchto očekávaných změn v očkovacím kalendáři, pokud budou schváleny, lze předpokládat nejdříve od 1.1. 2016. 

Zařazeno - 9 komentářů Vystavil Roman Chlíbek v 15:08  

Český klub skeptiků Sisifos letos již pošesnácté uděloval vědecké anticeny za matení veřejnosti. Hlavní cenu za rok 2013 v kategorii jednotlivců – zlatý Bludný balvan získala 28.3. 2014 nám všem dobře známa lékařka MUDr. Ludmila Eleková z Prahy za udatné tažení proti očkování.
 
Členy tohoto známého klubu zaujala například výrokem: „Očkovat není nutné žádné děti. Byla bych ráda, kdyby lidé konečně pochopili, že je irelevantní bavit se o závažnosti nemoci jako o kritériu vhodnosti očkování. I u závažných nemocí platí, že očkování proti nim oslabí imunitu proti všem infekcím, včetně té, proti které se očkuje.“ Slovy o zbytečnosti či nebezpečnosti očkování si podle klubu jen získává coby mediální hvězda nové klienty pro svoji homeopatickou praxi. Tvrzení o škodlivosti očkování dokládá podle klubu pouze výroky, které její názor potvrzují. Studie ve prospěch očkování považuje za zmanipulované farmaceutickou lobby.

Český klub skeptiků SISYFOS vznikl na jaře r.1995 jako součást světového skeptického hnutí, vzniklého v roce 1976 v USA. Prvotní impuls přišel od desítek vědců a filozofů včetně nositelů Nobelových cen, kteří tak reagovali na vzestup iracionality ve společnosti. Český klub má dnes téměř 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Dvě třetiny členstva mají vysokoškolské vzdělání, vysoký je podíl přírodovědců, techniků a lékařů. Členem je například také významný český astronom a astrofyzik Jiří Grygar. Od r.2000 je SISYFOS členem Rady vědeckých společností ČR.

K udělení ceny srdečně blahopřejeme! Je pro ná potvrzením, že rozumně myslících lidí je stále dost. Sisyfos věří, že jejich cena udělá z paní MUDr. Ludmily Elekové ještě větší hvězdu alternativního nebe, světici a mučednici a zajistí jí nehynoucí slávu na poli boje proti očkování a ošklivé medicíně postavené na důkazech.


Zařazeno - Štítky: , , , , , 0 komentářů Vystavil Roman Chlíbek v 15:15  

 
Copyright 2005-2007. Hello Wiki designed by Fen, Blogger Templates by Blogcrowds.